Albanian to Lithuanian Translation

Need to translate from Albanian to Lithuanian? Try the best translation tool on the internet.

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

Your content's reach will be expanded by translating it into multiple languages, allowing you to reach new customers who can make purchases from your website.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

Language is a powerful tool for connecting cultures. Translate your content to forge cultural connections with the people who will become your customers by using the language of the market you are catering to.

Reason 2 graphic

Speak their language

If your business has a physical presence in another country, people will travel to it because they'd like to experience your message in your native language.

Reason 3 graphic

Break barriers

Content in the native language is usually perceived as more trustworthy, friendly and knowledgeable when compared to content in English alone.

About Albanian to Lithuanian Translation Tool

Our Albanian to Lithuanian translation tool, powered by the Google Translation API, makes it easier than ever to translate content between two different languages. Simply type a word in Albanian on the left-hand text box and click on the "Translate" button below. Our app then translates your Albanian word, phrase, or sentence into Lithuanian within seconds. No need to spend countless hours typing the same English or Albanian text over and over again just so that you can see how it's translated into another language - with our app you can do it all at the touch of a button!

Google Translate is not 100% accurate, but it can provide you with an idea of what you are trying to communicate in Lithuanian. The English phrase ‘hopefully it will become better one day!’ is a common expression used when people are talking about their expectations with regards to the level of accuracy of Google Translate. So the rewritten sentence is actually very accurate in terms of colloquial language!

Milijonë njerëz vërtetësohet më shumë qenë gjykuesi i gjuhës shqipe të përdorura në më shumë se një miliard e milionë vendeve të botës. Dhe ne janë ata që i ofrojnë të drejta e tyre të asaj zgjuarsie. Çdo person që shprehet më shumë në një kohë në diskutime mua me një qenie ndryshe jorelmendi, duhet te ftojë te të bisedojë me ne. Bashkëpunimi i përbashkët mes nesh

Commonly spoken Albanian to Lithuanian phrases

 • Unë do të paguaj.

  sumokėsiu.

 • Ju lutemi thoni përsëri

  Pasakykite dar kartą

 • Ndihmë!

  Pagalba!

 • Une jam mire po ju?

  Aš gerai, o tu?

 • Shihemi me vone.

  Pasimatysime vėliau.

 • Unë nuk jam i martuar.

  Nesu vedęs.

 • Unë largohem nga puna në 6.

  Išeinu iš darbo 6 val.

 • Unë nuk e dua atë.

  Nenoriu to.

 • Nuk dua t'ju shqetësoj.

  Aš nenoriu tau trukdyti.

 • Do të kthehem më vonë.

  grįšiu vėliau.

Frequently Asked Questions

How does Albanian to Lithuanian Translation Work?
Is translation from Albanian to Lithuanian free
Can we download this Albanian to Lithuanian translation service?
How fast can this tool translate from Albanian to Lithuanian online?
How accurate is this tool’s online Albanian to Lithuanian translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation