Armenian to German Translation

The best tool to translate from Armenian to German. Translate faster, with better quality!

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

Marketing through translation means reaching out to new markets, expanding the potential customer base, and making more sales.

Be local, bo vocal

Differences in language, custom, dialect and morals between cultures may make translating your content a bit more difficult and challenging. Cultural terms, languages and customs may be different from those of your home country and they are not always easily translated into your target language, giving meanings that customers might not always appreciate.

Speak their language

When another person reads your content, they will imagine you and your product in a different way, meaning that the content is actually said in a different language.

Break barriers

It's a good idea to translate your content because it can dramatically increase your opportunities to maximize sales in international markets.

About Armenian to German Translation Tool

To learn more about us, you can check out our homepage, follow us on social media, or if you're in the mood to explore the web, who knows what you'll find!

Hopefully, one day a more intelligent translation will be deployed and will be near perfect. As stated above, Google software is currently a work in progress.

Հայերեն քաղաքացիները ավազաններում օգտագործվում են հրապարակում է այն ենթակա առաջնորդությունները

Commonly spoken Armenian to German phrases

 • Եթե իմ օգնության կարիքն ունեք, խնդրում եմ տեղեկացրեք ինձ:

  Wenn Sie meine Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen.

 • Ես նրան չեմ սիրում։

  Ich mag ihn nicht.

 • Կարո՞ղ եմ գումար փոխել:

  Kann ich Geld wechseln?

 • Ես լավ եմ իսկ դուք?

  Mir geht es gut und dir?

 • Խնդրում եմ նորից ասեք

  Sag es bitte nochmal:

 • Չեմ հասկանում։

  Ich verstehe nicht.

 • Ես կցանկանայի գնալ զբոսնելու:

  Ich möchte spazieren gehen.

 • Դա շատ վատ է.

  Das ist sehr schade.

 • Ճիշտ է.

  Stimmt.

 • Ահա և վերջ:

  Das ist es.

Frequently Asked Questions

How does Armenian to German Translation Work?
Is translation from Armenian to German free
Can we download this Armenian to German translation service?
How fast can this tool translate from Armenian to German online?
How accurate is this tool’s online Armenian to German translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation