Armenian to Frisian Translation

Armenian to Frisian translation - the best translation website.

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

Through producing and distributing high quality translation content, you create and reach out to a new, larger audience.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

"Context" is a method of communication widely used in many languages that allows you to give your words meaning in a way that people will understand based on the culture they live in. You need to ask yourself what your customers want to hear, and being able to understand the difference between fact and opinion may make your business seem less credible.

Reason 2 graphic

Speak their language

When you use another language to explain your ideas, you not only give your work credibility, but you also qualify for better opportunities for expansion both in your immediate market, and abroad.

Reason 3 graphic

Break barriers

Not everybody knows English. Why limit your options? Do not let them know exactly what you want them to know. Instead, allow them to explore things beyond what you want them to find.

About Armenian to Frisian Translation Tool

Our Armenian to Frisian translation tool is powered by the Google Translation API. Simply type a word in Armenian on the left-hand text box and click on the "Translate" button. Our app then translates your Armenian word, phrase, or sentence into Frisian within seconds.

Google Translate does not usually provide a 100% accurate translation as machine language processing has its limitations; however, this should not stop you from using the app! It will be very valuable to you in the future and will enable you to gain a deep insight into new languages. For example, you can use App to translate a small paragraph of 500 words if you feel comfortable with its quality of translation. You can omit some words in the basic translation and still get the basic idea of what is being said in Armenian. This means you can translate up to 4-5 sentences using this translation.

Մեր երկշաբթին հասկացուցիչ անգամ Հայերեն խաչաքարձան է թեկնածուին՝ առաջնորդներում սպառած “Հայերեն

Commonly spoken Armenian to Frisian phrases

 • Արդար չէ.

  Dat is net earlik.

 • Ես միայն խորտիկ եմ ուզում:

  Ik wol allinnich mar in hapke.

 • Ես գալիս եմ քեզ վերցնելու։

  Ik kom dy ophelje.

 • Օգտվե՛ք հնարավորությունից:

  Weagje it derop.

 • Ես լավ եմ իսկ դուք?

  Mei my is it goed en mei dy?

 • Ձախ / Աջ / Ուղիղ

  Lofts / Rjochts / Rjochts:

 • Լավ միտք.

  Goed idee.

 • Շնորհակալություն պարոն.

  Dankewol menear.

 • Իսկապե՞ս:

  Werklik?

 • Ես կվերադառնամ ավելի ուշ:

  Ik kom letter werom.

Frequently Asked Questions

How does Armenian to Frisian Translation Work?
Is translation from Armenian to Frisian free
Can we download this Armenian to Frisian translation service?
How fast can this tool translate from Armenian to Frisian online?
How accurate is this tool’s online Armenian to Frisian translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation